fbpx

Salgsbetingelser

På denne side kan du læse vores salgsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

Tilbud
Med mindre andet udtrykkeligt er anført på tilbuddet, er alle tilbud gældende i 14 dage fra datoangivelsen på tilbuddet. Såfremt tilbuddet ikke accepteres inden for fristen, er det bortfaldet.

Priser og levering
Anførte priser er, med mindre andet er anført, ab sælgers lager og eksklusive moms og andre lovpligtige afgifter.

Betaling
Betaling skal ske kontant ved levering. Betaler køber ikke rettidigt, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned og tillægger rykkergebyr på 100,- kr. Undlader køber at modtage bestilte varer på det aftalte leveringstidspunkt, er køber desuagtet forpligtet til at betale købesummen, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.

Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de solgte genstande, indtil fuld betaling af købesummen har fundet sted.

Erstatning
Køber har ikke herudover ret til nogen anden godtgørelse i anledning af den ovennævnte forsinkelse fra sælgers side, herunder erstatning for indirekte tab, såsom driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller lignende. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har han ikke ret til nogen godtgørelse i anledning af forsinkelser fra sælgers side.

Ansvar for mangler
Sælger er berettiget og forpligtet til – inden for en periode af 12 måneder at regne fra leveringsdatoen – efter eget valg at ombytte eller afhjælpe fejl ved leverede varer. Efter 24 måneder bærer sælger intet ansvar af nogen art for det leverede. Ved salg af brugte varer og genstande samt reparationer yder sælger op til 3 måneders garanti, inden for hvilken periode han efter eget valg kan ombytte eller reparere det leverede. Al garanti bortfalder, såfremt varerne overdrages til tredjemand.

Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold. Undlader køber dette, taber han sin ret til at gøre krav gældende over for sælger.
 Sælger bærer intet ansvar, såfremt køber selv eller tredjemand fortager indgreb/ændringer i det leverede. I så tilfælde bortfalder al garanti på det leverede.

Sælger bærer intet ansvar for de på leveringstidspunktet værende installationer, herunder i øvrigt edb-anlæg, øvrigt programmel, ledninger, net m.v. Sælger har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance, udover det i det ovennævnte beskrevne. Sælger er således ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Al garanti ydes på sælgers værksted. Køber bærer alle omkostninger til fragt m.v. Sælger er ikke forpligtet til at indsætte genstande til erstatning for de genstande, der er under reparation.

Risikoens overgang

Risikoen for de leverede genstande i tilfælde af brand, tyveri og lignende overgår til køber fra det tidspunkt, hvor leveringen er sket, uanset om dette tidspunkt ligger før eller efter det aftalte leveringstid.

Undlader køber at modtage leverancen efter, at leveringstidspunktet er kommet, overgår risikoen for de af aftalen omhandlende genstande til køber på det tidspunkt, sælger tilbyder levering.

Ansvarsfrihed / force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftaleindgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

  • Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører.
  • Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)
  • Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra sælger eller andre, som han har ansvaret for
  • Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre
  • Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte tab

Tvister
Alle tvister – uanset art – afgøres ved sælgers værneting.

Scroll til toppen

Microsoft Teams:
5 gode grunde til at komme i gang

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.