Salgsbetingelser

På denne side kan du læse vores salgsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem IT Forum Gruppen A/S, CVR nr. 27765238 og Kunden.

Tilbud
Med mindre andet udtrykkeligt er anført på tilbuddet, er alle tilbud gældende i 14 dage fra datoangivelsen på tilbuddet. Såfremt tilbuddet ikke accepteres inden for fristen, er det bortfaldet.

Priser og levering
Anførte priser er, med mindre andet er anført, ab sælgers lager og eksklusive moms og andre lovpligtige afgifter.

Konsulentydelser fra IT Forum Gruppen A/S beregnes efter gældende timesatser plus tillæg for transport og andre udlæg.

Betaling
Betaling er kontant ved levering med mindre andet fremgår af faktura.

Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, er IT Forum Gruppen A/S berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned og tillægge rykkergebyr på kr. 100,-

Undlader Kunden at modtage bestilte varer på det aftalte leveringstidspunkt, er Kunden desuagtet forpligtet til at betale købesummen, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.

Ejendomsforbehold
IT Forum Gruppen A/S forbeholder sig ejendomsretten til de solgte genstande, indtil fuld betaling af købesummen har fundet sted, inkl. eventuelt tillagte renter og gebyrer.

Erstatning
Kunden har ikke ret til godtgørelse af nogen art i anledning af en forsinkelse fra IT Forum Gruppen A/S’ side. Såfremt Kunden måtte ønske at hæve aftalen, har Kunden ikke ret til godtgørelse.

IT Forum Gruppen A/S bærer intet ansvar for de på leveringstidspunktet værende installationer, herunder i øvrigt edb-anlæg, øvrigt programmel, ledninger, netværk mv. hos Kunden.

IT Forum Gruppen A/S har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance. IT Forum Gruppen A/S er således ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab hos Kunden.

IT Forum Gruppen A/S’ ansvar for ethvert tab er beløbsmæssigt begrænset til 25% af købesummen, og kan maksimalt udgøre kr. 100.000,-

Mangler og reklamationer
Kunden er forpligtet til skriftligt straks at gøre eventuelle mangler eller reklamationer gældende overfor IT Forum Gruppen A/S.

Ved en begrundet reklamation er IT Forum Gruppen A/S berettiget og forpligtet til, inden for en periode af op til 12 måneder at regne fra leveringsdatoen, efter eget valg, at ombytte eller afhjælpe fejl ved leverede varer.

Efter 12 måneder bærer IT Forum Gruppen A/S intet ansvar af nogen art for det leverede.

Ved salg af brugte varer og genstande samt reparationer yder IT Forum Gruppen A/S op til 3 måneders garanti.

Al garanti bortfalder, såfremt varerne overdrages til tredjemand.

Reklamation vedrørende fejl og mangler skal Kunden foretage skriftligt og uden ugrundet ophold. Undlader Kunden dette, tabes retten til at gøre krav gældende over for IT Forum Gruppen A/S.

IT Forum Gruppen A/S bærer intet ansvar i tilfælde, hvor Kunden selv eller en tredjemand fortager indgreb/ændringer i det leverede. I det tilfælde bortfalder al garanti på det leverede straks.

Al garanti udføres af IT Forum Gruppen A/S selv, eller en af dette selskab udpeget leverandør. Kunden bærer alle omkostninger til fragt m.v. IT Forum Gruppen A/S er ikke forpligtet til at indsætte genstande til erstatning for de genstande, der er under reparation.

Risikoens overgang
Risikoen for de leverede genstande overgår til Kunden fra det tidspunkt, hvor leveringen er sket, uanset om dette tidspunkt ligger før eller efter det aftalte leveringstidspunkt, og uafhængig af tidspunktet for debitering.

Undlader Kunden at modtage en leverancen efter leveringstidspunkt er fremkommet, overgår risikoen for de af aftalen omhandlende genstande til Kunden, på det tidspunkt IT Forum Gruppen A/S tilbyder levering.

Ansvarsfrihed / force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftaleindgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

  • Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører.
  • Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)
  • IT Forum Gruppen A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra IT Forum Gruppen A/S eller andre, som denne har ansvaret for
  • IT Forum Gruppen A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre
  • IT Forum Gruppen A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte tab

Tvister
Alle tvister – uanset art – afgøres ved IT Forum Gruppen A/S’ værneting.

Scroll to Top